King & Queen Chaser ON5JK


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 5
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 1
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 3
5 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 3
6 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
7 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 2
8 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
9 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 2
10 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 3
11 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 3
12 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-00305 1
13 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01729 1
14 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01745 1
15 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01759 1
16 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
17 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
18 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
19 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 2
20 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
21 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
22 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
23 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
24 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 5
25 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
26 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
27 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
28 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
29 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
30 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
31 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
32 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
33 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
34 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 1
35 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
36 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 1
37 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 1
38 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02522 3
39 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02523 3
40 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 3
41 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 3
42 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 3
43 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 3
44 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 3
45 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
46 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 2
47 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 2
48 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 2
49 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 2
50 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 4
51 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 4
52 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 2
53 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 2
54 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 2
55 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 2
56 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
57 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
58 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
59 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
60 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
61 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
62 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
63 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
64 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
65 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 2
66 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
67 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
68 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
69 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
70 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
71 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
72 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
73 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
74 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
75 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
76 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 1
77 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 1
78 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 1
79 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
80 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 1
81 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 1
82 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 1
83 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
84 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
85 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
86 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
87 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 2
88 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 2
89 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 2
90 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 2
91 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 2
92 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 2
93 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 2
94 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 2
95 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
96 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
97 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 2
98 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 2
99 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 2
100 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 2
101 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 2
102 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 2
103 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 2
104 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 2
105 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 2
106 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 2
107 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
108 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 2
109 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 2
110 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02713 2
111 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
112 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
113 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
114 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
115 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
116 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
117 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
118 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 2
119 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
120 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
121 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 2
122 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
123 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
124 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
125 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
126 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
127 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 2
128 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
129 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 5
130 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 5
131 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 5
132 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
133 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
134 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 2
135 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
136 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
137 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
138 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 2
139 03-May-2021    OT7L/P ON-01404 1
140 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
141 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
142 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
143 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
144 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
145 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 2
146 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 2
147 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 2
148 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 2
149 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 4
150 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 4
151 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 4
152 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 4
153 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 2
154 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 2
155 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 2
156 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 2
157 14-May-2021    ON6WL/P ON-00181 1
158 14-May-2021    ON6WL/P ON-00183 1
159 14-May-2021    ON6WL/P ON-00184 1
160 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
161 15-May-2021    ON6WL/P ON-00187 1
162 15-May-2021    ON6WL/P ON-00188 1
163 15-May-2021    ON6WL/P ON-01610 1
164 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 2
165 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
166 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
167 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
168 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
169 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
170 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 2
171 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 2
172 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 1
173 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
174 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 2
175 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 2
176 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 4
177 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 2
178 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 2
179 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 3
180 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 2
181 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 4
182 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
183 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
184 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
185 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
186 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
187 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 3
188 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
189 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 2
190 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 2
191 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-00176 1
192 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 1
  322
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.009 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum