King & Queen Chaser SP3FTA


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 05-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01084 1
2 07-Jan-2023    OS8D ON-00021 1
3 07-Jan-2023    OS8D ON-00029 1
4 07-Jan-2023    OS8D ON-00507 1
5 09-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01419 1
6 21-Jan-2023    OT9K/P ON-00012 1
7 21-Jan-2023    OT9K/P ON-01431 1
8 21-Jan-2023    OT9K/P ON-01432 1
9 22-Jan-2023    ON/F4GBW/P ON-02675 1
10 24-Jan-2023    OS8D/P ON-00411 1
11 27-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00017 1
12 27-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00019 1
13 27-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02281 1
14 28-Jan-2023    OP0P ON-00443 1
15 31-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01080 1
16 31-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01428 1
17 04-Feb-2023    ON5SEL/P ON-00551 1
18 04-Feb-2023    ON5SEL/P ON-00554 1
19 04-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00955 1
20 04-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00956 1
21 04-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02332 1
22 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02522 1
23 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02523 1
24 09-Feb-2023    ON3NCG/P ON-01412 1
25 10-Feb-2023    OS8D/P ON-00959 1
26 10-Feb-2023    OS8D/P ON-02720 1
27 11-Feb-2023    OT9K/P ON-01420 1
28 11-Feb-2023    OT9K/P ON-02277 2
29 13-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02278 1
30 15-Feb-2023    OT9K/P ON-00877 2
31 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-01079 1
32 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02404 1
33 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02542 2
34 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02545 2
35 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00039 1
36 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00042 1
37 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00043 1
38 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00044 1
39 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00051 1
40 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00514 1
41 26-Feb-2023    OT9K/P ON-02432 1
42 27-Feb-2023    ON5SEL/P ON-01398 2
43 03-Mar-2023    OT9K/P ON-00006 1
44 03-Mar-2023    OT9K/P ON-01059 1
45 03-Mar-2023    OT9K/P ON-02389 1
46 04-Mar-2023    OT9K/P ON-00354 1
47 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00943 3
48 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00944 3
49 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00945 3
50 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00948 1
51 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00641 1
52 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00642 1
53 15-Mar-2023    OT9K/P ON-00876 1
54 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02139 1
55 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02140 1
56 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02168 1
57 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02535 1
58 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02539 1
59 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02543 1
60 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02544 1
61 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02547 1
62 15-Mar-2023    OT9K/P ON-02548 1
63 16-Mar-2023    OT9K/P ON-02175 1
64 16-Mar-2023    OT9K/P ON-02537 1
65 18-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02723 1
66 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00378 1
67 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00379 1
68 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02132 1
69 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02528 1
70 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02529 1
71 20-Mar-2023    ON5SEL/P ON-02632 1
72 23-Mar-2023    OS8D/P ON-01901 1
73 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02358 1
74 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02373 1
75 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02378 1
76 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02479 1
77 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02631 1
78 24-Mar-2023    OS8D/P ON-00628 1
79 24-Mar-2023    OS8D/P ON-02437 1
80 27-Mar-2023    OS8D/P ON-00259 1
81 27-Mar-2023    OS8D/P ON-01687 1
82 28-Mar-2023    OS8D/P ON-00658 1
83 28-Mar-2023    ON5SEL/P ON-01400 1
84 28-Mar-2023    OS8D/P ON-02701 1
85 03-Apr-2023    OS8D/P ON-00289 1
86 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01825 1
87 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01829 1
88 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01512 1
89 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01773 1
90 05-Apr-2023    OS8D/P ON-02444 1
91 08-Apr-2023    OS8D/P ON-01673 1
92 08-Apr-2023    OS8D/P ON-01674 1
93 15-Apr-2023    OT4V/P ON-02417 1
94 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-00742 1
95 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-01143 1
96 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-01151 1
97 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-01154 1
98 27-Apr-2023    OS8D/P ON-00490 1
99 27-Apr-2023    OS8D/P ON-01294 1
100 01-May-2023    ON3UA ON-01052 1
101 01-May-2023    ON4RAT ON-01189 1
102 01-May-2023    ON4RAT ON-01191 1
103 01-May-2023    ON4RAT ON-01194 1
104 01-May-2023    ON7FT/P ON-01406 1
105 01-May-2023    OT9K/P ON-01430 1
106 01-May-2023    ON4RAT ON-01648 1
107 01-May-2023    ON4RAT ON-02475 1
108 01-May-2023    ON7FT/P ON-02619 1
109 09-May-2023    OS8D/P ON-00488 1
110 09-May-2023    OS8D/P ON-00493 1
111 09-May-2023    ON8LX/P ON-00791 1
112 09-May-2023    OS8D/P ON-00859 1
113 09-May-2023    OS8D/P ON-00863 1
114 18-May-2023    ON7LU/P ON-00277 1
115 19-May-2023    OS8D/P ON-01848 1
116 19-May-2023    OS8D/P ON-02066 1
117 19-May-2023    OS8D/P ON-02497 1
118 19-May-2023    OS8D/P ON-02507 1
119 21-May-2023    OT9K/P ON-00532 1
120 23-May-2023    OS8D/P ON-00328 1
121 23-May-2023    OS8D/P ON-00329 1
122 23-May-2023    OS8D/P ON-00330 1
123 23-May-2023    OS8D/P ON-00331 1
124 25-May-2023    OS8D/P ON-01566 1
125 25-May-2023    OS8D/P ON-01568 1
126 25-May-2023    OS8D/P ON-01698 1
127 26-May-2023    OO5G/P ON-01270 1
128 26-May-2023    ON8ON/P ON-02108 1
129 26-May-2023    ON8ON/P ON-02118 1
130 30-May-2023    OS8D/P ON-01523 1
131 30-May-2023    OS8D/P ON-01524 1
132 30-May-2023    ON5SEL/P ON-01771 1
133 02-Jun-2023    ON8AJ/P ON-02347 1
134 07-Jun-2023    OS8D/P ON-00495 1
135 07-Jun-2023    OS8D/P ON-01714 1
136 09-Jun-2023    OS8D/P ON-01849 1
137 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02065 1
138 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02505 1
139 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02506 1
140 13-Jun-2023    ON8AJ/P ON-00398 1
141 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00295 1
142 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00302 1
143 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00318 1
144 19-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00556 1
145 23-Jun-2023    OS8D/P ON-00314 1
146 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02042 1
147 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02490 1
148 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00982 1
149 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00983 1
150 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02227 1
151 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02230 1
152 02-Jul-2023    OS8D/P ON-01749 1
153 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02043 1
154 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02044 1
155 02-Aug-2023    ON8ON/P ON-00147 1
156 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00386 2
157 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00136 1
158 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00151 1
159 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00152 1
160 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00153 1
161 06-Aug-2023    ON5SEL/P ON-01926 1
162 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00005 1
163 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01070 1
164 08-Aug-2023    OS8D/P ON-00464 1
165 08-Aug-2023    OS8D/P ON-01103 1
166 08-Aug-2023    OS8D/P ON-01104 1
167 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02316 1
168 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02317 1
169 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02606 1
170 12-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02672 1
171 12-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02679 1
172 16-Aug-2023    OS5K/P ON-00208 1
173 21-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00013 1
174 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01208 1
175 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01657 1
176 11-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02279 1
177 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00602 1
178 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00624 1
179 21-Sep-2023    OS8D/P ON-00831 1
180 21-Sep-2023    OS8D/P ON-01864 1
181 21-Sep-2023    OS8D/P ON-01918 1
182 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01174 1
183 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00648 1
184 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00904 1
185 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00905 1
186 03-Oct-2023    OS8D/P ON-02308 1
187 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00448 1
188 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00869 1
189 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02190 1
190 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02191 1
191 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02541 1
  203
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.07 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum