King & Queen Chaser PA2CVD


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 1
2 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00455 1
3 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00471 1
4 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00473 1
5 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01058 2
6 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01060 1
7 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01061 1
8 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01064 1
9 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 1
10 12-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00581 1
11 16-Jan-2022    ON4LKL/P ON-00422 1
12 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 1
13 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 1
14 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 1
15 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02400 1
16 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00734 1
17 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00737 2
18 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00738 2
19 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00752 1
20 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02458 1
21 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
22 04-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02423 1
23 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 3
24 13-Feb-2022    ON9TT ON-02386 1
25 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-00233 1
26 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-00244 1
27 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-01052 1
28 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02416 1
29 18-Mar-2022    ON3UA/P ON-01404 1
30 20-Mar-2022    ON3CED/P ON-01542 1
31 20-Mar-2022    ON3CED/P ON-01700 1
32 24-Mar-2022    ON3UA/P ON-02358 1
33 03-Apr-2022    OT4V/P ON-01445 1
34 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-00234 1
35 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-01685 1
36 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01181 1
37 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01615 1
38 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01616 1
39 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01619 1
40 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02003 1
41 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02473 1
42 10-Apr-2022    OT4V/P ON-00436 2
43 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-00569 1
44 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-02431 1
45 17-Apr-2022    ON/F4GBW/P ON-00084 1
46 25-Apr-2022    ON3UA/P ON-02462 1
47 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
48 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
49 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 1
50 30-Apr-2022    ON3CED/P ON-01178 1
51 30-Apr-2022    ON3CED/P ON-01179 1
52 09-May-2022    ON7CDH/P ON-00478 1
53 11-May-2022    PD0RWL ON-00721 1
54 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-01634 1
55 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-01635 1
56 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-02010 1
57 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00572 1
58 13-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01047 3
59 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 1
60 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 1
61 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 1
62 21-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01424 1
63 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00562 1
64 16-Aug-2022    ON5SEL/P ON-02729 3
65 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00725 1
66 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00726 1
67 10-Sep-2022    ON4RF ON-00908 2
68 10-Sep-2022    ON4RF ON-02165 2
69 13-Sep-2022    ON3UA/P ON-01771 1
70 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 1
71 20-Sep-2022    ON4MGY/P ON-00434 1
72 22-Sep-2022    OT4V/P ON-02739 1
73 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00545 1
74 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00547 1
75 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00548 1
76 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01448 1
77 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02391 1
78 28-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02392 1
79 29-Sep-2022    ON5SEL/P ON-02397 1
80 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02430 1
81 02-Oct-2022    ON3CED/P ON-00228 1
82 02-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02013 1
83 02-Oct-2022    ON3CED/P ON-02033 1
84 02-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02713 1
85 06-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01642 1
86 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00016 1
87 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 2
88 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-00247 1
89 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01611 1
90 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01612 1
91 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-00257 2
92 10-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01443 1
93 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01518 2
94 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01551 2
95 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01552 2
96 10-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01644 1
97 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01689 2
98 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01690 2
99 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01691 2
100 10-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02027 1
101 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
102 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01362 1
103 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02189 1
104 16-Oct-2022    ON3CED/P ON-00219 1
105 16-Oct-2022    ON3CED/P ON-00230 1
106 16-Oct-2022    ON3CED/P ON-01998 1
107 16-Oct-2022    ON3CED/P ON-01999 1
108 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 1
109 19-Oct-2022    ON4MGY/P ON-00968 1
110 19-Oct-2022    ON4MGY/P ON-02642 1
111 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01440 1
112 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01442 1
113 25-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00583 1
114 28-Oct-2022    ON4MGY/P ON-02256 1
115 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
116 02-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00873 1
117 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 1
118 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 1
119 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 1
120 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
121 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01158 1
122 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01160 1
123 03-Nov-2022    ON3CED/P ON-00749 1
124 03-Nov-2022    ON3CED/P ON-00750 1
125 05-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01010 1
126 05-Nov-2022    ON2LVC/P ON-01926 1
127 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02717 1
128 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02718 1
129 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01613 1
130 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01652 1
131 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01201 1
132 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01637 1
133 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-02012 1
134 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-02037 1
135 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01011 1
136 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01012 1
137 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01367 2
138 13-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02179 1
139 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02197 1
140 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02534 1
141 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00335 1
142 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02514 1
143 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01203 1
144 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01204 1
145 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
146 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01573 1
147 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
148 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
149 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02035 1
150 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02036 1
151 19-Nov-2022    ON4AUB ON-00338 2
152 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00449 1
153 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02591 1
154 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02592 1
155 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02593 1
156 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01051 1
157 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00333 1
158 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02577 1
159 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00019 1
160 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00365 1
161 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02428 1
162 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02517 1
163 01-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02166 1
164 05-Dec-2022    OT7L/P ON-00587 1
165 10-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00701 1
166 10-Dec-2022    ON4MGY/P ON-01021 1
167 13-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02254 1
168 17-Dec-2022    OT8S ON-02672 1
169 19-Dec-2022    ON4AVT ON-02671 1
170 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
171 26-Dec-2022    ON2LVC/P ON-00419 1
172 26-Dec-2022    ON2LVC/P ON-00952 1
173 26-Dec-2022    ON4MGY/P ON-00976 1
174 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01169 1
175 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01171 1
176 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00703 1
177 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00705 1
178 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00956 1
179 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-02333 1
180 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-00241 1
181 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-01180 1
182 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01189 1
183 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01191 1
184 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01192 1
185 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01194 1
186 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01195 1
187 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01198 1
188 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01648 1
189 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-02475 1
  211
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.029 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum