King & Queen Chaser M0DXT


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 01-Jan-2023    ON7MIC/P ON-01386 1
2 01-Jan-2023    ON7MIC/P ON-01389 1
3 01-Jan-2023    ON7MIC/P ON-01390 1
4 01-Jan-2023    ON7MIC/P ON-02728 1
5 03-Jan-2023    ON4MGY/P ON-01021 1
6 04-Jan-2023    ON3UA ON-01052 25
7 05-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01084 1
8 06-Jan-2023    ON4MGY/P ON-02672 1
9 07-Jan-2023    OS8D ON-00021 1
10 07-Jan-2023    OS8D ON-00029 1
11 07-Jan-2023    OS8D ON-00507 1
12 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00876 1
13 08-Jan-2023    OT9K/P ON-01432 2
14 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02139 1
15 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02140 1
16 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02168 1
17 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02535 2
18 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02539 1
19 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02543 2
20 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02544 1
21 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02547 1
22 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02548 2
23 09-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01419 1
24 09-Jan-2023    OS8D ON-02336 1
25 10-Jan-2023    OS8D ON-00957 1
26 10-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01087 1
27 10-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01417 1
28 10-Jan-2023    OS8D ON-02335 1
29 11-Jan-2023    OS8D ON-00413 1
30 11-Jan-2023    OT4V/P ON-00551 4
31 11-Jan-2023    OS8D ON-00947 1
32 15-Jan-2023    OT4V/P ON-00401 1
33 15-Jan-2023    OT4V/P ON-00967 1
34 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02549 1
35 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02550 1
36 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02551 1
37 15-Jan-2023    OS8D/P ON-02615 1
38 15-Jan-2023    ON/F4GBW/P ON-02694 1
39 17-Jan-2023    OS8D/P ON-00417 1
40 19-Jan-2023    OS8D/P ON-00415 1
41 19-Jan-2023    OS8D/P ON-00416 1
42 19-Jan-2023    OS8D/P ON-02721 1
43 21-Jan-2023    OT9K/P ON-00012 1
44 21-Jan-2023    OT9K/P ON-01431 1
45 22-Jan-2023    ON/F4GBW/P ON-02675 1
46 24-Jan-2023    OS8D/P ON-00411 2
47 24-Jan-2023    OT4V/P ON-00555 3
48 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01375 1
49 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01376 1
50 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01377 1
51 27-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00017 2
52 27-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00019 2
53 27-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02281 2
54 28-Jan-2023    OS8D/P ON-00389 1
55 28-Jan-2023    OP0P ON-00443 1
56 28-Jan-2023    OS8D/P ON-00962 1
57 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02253 1
58 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02640 2
59 29-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00339 1
60 29-Jan-2023    OT4V/P ON-00499 1
61 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01048 1
62 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01049 1
63 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01050 1
64 30-Jan-2023    OS8D/P ON-00963 1
65 30-Jan-2023    ON5SEL/P ON-02088 1
66 30-Jan-2023    OS8D/P ON-02633 1
67 01-Feb-2023    ON3NCG/P ON-01929 1
68 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00026 1
69 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00027 1
70 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00030 1
71 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00527 1
72 04-Feb-2023    ON5SEL/P ON-00554 2
73 04-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00955 1
74 04-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00956 1
75 04-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02332 1
76 05-Feb-2023    OT4V/P ON-00414 1
77 05-Feb-2023    OT4V/P ON-00418 1
78 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02522 1
79 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02523 1
80 05-Feb-2023    OT4V/P ON-02732 1
81 07-Feb-2023    OS8D/P ON-00946 1
82 08-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00014 1
83 08-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02519 3
84 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00368 1
85 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01359 1
86 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01360 2
87 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01362 1
88 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02182 1
89 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02183 1
90 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02186 1
91 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02187 2
92 10-Feb-2023    OS8D/P ON-00959 1
93 10-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02686 1
94 10-Feb-2023    OS8D/P ON-02720 1
95 11-Feb-2023    OT9K/P ON-01420 1
96 11-Feb-2023    OT9K/P ON-02277 2
97 11-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02521 1
98 12-Feb-2023    ON4MGY/P ON-00424 1
99 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00517 1
100 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00521 1
101 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00522 1
102 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00523 1
103 13-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02278 1
104 15-Feb-2023    ON3NCG/P ON-01409 1
105 15-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-02292 1
106 15-Feb-2023    ON3NCG/P ON-02747 1
107 17-Feb-2023    OS8D/P ON-01391 1
108 17-Feb-2023    OS8D/P ON-01392 1
109 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01037 1
110 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01038 1
111 19-Feb-2023    ON4MGY/P ON-00453 1
112 19-Feb-2023    OS8D/P ON-00914 1
113 19-Feb-2023    OS8D/P ON-00916 1
114 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00039 1
115 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00042 1
116 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00043 1
117 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00044 1
118 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00051 1
119 21-Feb-2023    OS8D/P ON-01388 1
120 22-Feb-2023    ON5SEL/P ON-01425 1
121 22-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02273 1
122 22-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02274 1
123 22-Feb-2023    OT4V/P ON-02362 1
124 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00514 1
125 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00897 1
126 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00899 1
127 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00901 1
128 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02122 1
129 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02126 1
130 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02128 1
131 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02555 1
132 27-Feb-2023    ON5SEL/P ON-01398 1
133 05-Mar-2023    OT4V/P ON-00549 1
134 09-Mar-2023    OS8D/P ON-00622 1
135 09-Mar-2023    OS8D/P ON-00623 1
136 09-Mar-2023    OS8D/P ON-02093 1
137 09-Mar-2023    OS8D/P ON-02094 1
138 12-Mar-2023    OS8D/P ON-01393 1
139 12-Mar-2023    OS8D/P ON-02315 1
140 18-Mar-2023    OT9K/P ON-00354 1
141 18-Mar-2023    OO5G/P ON-01270 2
142 18-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02723 1
143 20-Mar-2023    OS8D/P ON-00633 1
144 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-01358 2
145 20-Mar-2023    OS8D/P ON-01934 1
146 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02180 1
147 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02188 2
148 20-Mar-2023    ON5SEL/P ON-02632 1
149 21-Mar-2023    OS8D/P ON-00634 1
150 21-Mar-2023    OS8D/P ON-00635 1
151 23-Mar-2023    OS8D/P ON-01901 1
152 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02373 1
153 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02378 1
154 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02479 1
155 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00696 1
156 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00699 1
157 26-Mar-2023    OT4V/P ON-02288 1
158 04-Apr-2023    OO5G/P ON-00402 1
159 04-Apr-2023    OO5G/P ON-00403 1
160 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01512 1
161 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01773 1
162 05-Apr-2023    OS8D/P ON-02444 1
163 09-Apr-2023    ON4EC/P ON-01028 1
164 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01217 1
165 11-Apr-2023    OT4V/P ON-01382 1
166 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01661 1
167 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01662 1
168 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01663 1
169 16-Apr-2023    OT4V/P ON-00561 1
170 16-Apr-2023    OT4V/P ON-00562 1
171 01-May-2023    ON7LU/P ON-00272 1
172 01-May-2023    ON7LU/P ON-00273 1
173 01-May-2023    ON7LU/P ON-00274 1
174 01-May-2023    ON4RF/P ON-00338 1
175 01-May-2023    ON4RF/P ON-00366 1
176 01-May-2023    ON4CRD ON-01299 1
177 01-May-2023    ON3YB/P ON-01995 1
178 01-May-2023    ON8AJ/P ON-02075 1
179 01-May-2023    ON3EA/P ON-02393 1
180 01-May-2023    ON4RF/P ON-02710 1
181 01-May-2023    ON8AJ/P ON-02718 1
182 18-May-2023    ON7LU/P ON-00277 1
183 23-May-2023    OS8D/P ON-00328 1
184 23-May-2023    OS8D/P ON-00329 1
185 23-May-2023    OS8D/P ON-00330 1
186 23-May-2023    OS8D/P ON-00331 1
187 25-May-2023    OS8D/P ON-01566 1
188 25-May-2023    OS8D/P ON-01568 1
189 25-May-2023    OS8D/P ON-01698 1
190 26-May-2023    ON8ON/P ON-02108 1
191 26-May-2023    ON8ON/P ON-02118 1
192 01-Jun-2023    ON5SEL/P ON-01771 2
193 09-Jun-2023    OS8D/P ON-01849 1
194 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02065 1
195 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02505 1
196 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02506 1
197 17-Jun-2023    ON8ON/P ON-00067 1
198 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00295 1
199 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00302 1
200 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00318 1
201 23-Jun-2023    OS8D/P ON-00314 1
202 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02042 1
203 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02490 1
204 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00980 1
205 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02226 1
206 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02645 1
207 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02646 1
208 01-Jul-2023    ON3LMA/P ON-01200 1
209 01-Jul-2023    ON3LMA/P ON-02749 1
210 16-Jul-2023    OT4V/P ON-02366 1
211 06-Aug-2023    ON5SEL/P ON-01926 1
212 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00425 2
213 16-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02214 2
214 16-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02235 1
215 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02259 2
216 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01434 1
217 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01435 1
218 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02427 1
219 19-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00533 1
220 19-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00537 1
221 17-Sep-2023    ON6EF/P ON-02077 1
222 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01188 1
223 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02029 1
224 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00448 1
225 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00869 1
226 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02190 1
227 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02191 1
228 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02541 1
229 07-Nov-2023    ON4AVT ON-02697 1
230 07-Nov-2023    ON4AVT ON-02698 1
231 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00409 1
232 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00966 1
233 20-Nov-2023    OS8D/P ON-00383 1
  284
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.076 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum