King & Queen Chaser S58MU


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 05-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01084 1
2 07-Jan-2023    OS8D ON-00021 1
3 07-Jan-2023    OS8D ON-00029 1
4 07-Jan-2023    OS8D ON-00507 1
5 07-Jan-2023    OT4V/P ON-00556 1
6 08-Jan-2023    OT4V/P ON-00571 1
7 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00876 1
8 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02139 1
9 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02140 1
10 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02168 1
11 08-Jan-2023    ON9TT ON-02386 3
12 08-Jan-2023    OT4V/P ON-02431 1
13 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02535 1
14 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02539 1
15 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02543 1
16 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02544 1
17 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02547 1
18 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02548 1
19 10-Jan-2023    OS8D ON-00957 1
20 10-Jan-2023    OS8D ON-02335 1
21 11-Jan-2023    OT4V/P ON-00551 1
22 11-Jan-2023    OT4V/P ON-00554 1
23 13-Jan-2023    OO7Z/P ON-00396 11
24 15-Jan-2023    OT4V/P ON-00401 1
25 15-Jan-2023    OT4V/P ON-00967 1
26 19-Jan-2023    OS8D/P ON-00415 1
27 19-Jan-2023    OS8D/P ON-00416 1
28 19-Jan-2023    OS8D/P ON-02721 1
29 22-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00338 1
30 22-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00366 1
31 22-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02710 1
32 24-Jan-2023    OT4V/P ON-00555 1
33 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01371 1
34 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01375 1
35 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01376 1
36 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01377 1
37 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02306 1
38 08-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00014 1
39 08-Feb-2023    OO7Z/P ON-00566 1
40 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
41 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
42 10-Feb-2023    OS8D/P ON-00959 1
43 10-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02333 1
44 10-Feb-2023    OS8D/P ON-02720 1
45 11-Feb-2023    OT9K/P ON-01420 1
46 11-Feb-2023    OT9K/P ON-02277 2
47 11-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02519 1
48 11-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02521 1
49 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00895 1
50 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00896 1
51 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02125 1
52 13-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02278 1
53 15-Feb-2023    OT9K/P ON-00015 1
54 15-Feb-2023    OT9K/P ON-00877 1
55 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-01079 1
56 15-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-02292 1
57 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02404 1
58 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02542 1
59 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02545 1
60 17-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00365 1
61 17-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02517 1
62 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01037 1
63 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01038 1
64 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00511 1
65 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00512 1
66 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00514 1
67 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00897 1
68 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00899 1
69 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02122 1
70 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02126 1
71 25-Feb-2023    OT4V/P ON-00589 1
72 25-Feb-2023    OT4V/P ON-01042 1
73 25-Feb-2023    OT4V/P ON-01045 1
74 26-Feb-2023    OT4V/P ON-00591 1
75 26-Feb-2023    OT4V/P ON-02419 1
76 27-Feb-2023    ON5SEL/P ON-01398 1
77 03-Mar-2023    OT9K/P ON-00006 1
78 03-Mar-2023    OO7Z/P ON-00584 2
79 03-Mar-2023    OT9K/P ON-01059 1
80 03-Mar-2023    OT9K/P ON-02389 1
81 05-Mar-2023    OT4V/P ON-00549 2
82 05-Mar-2023    OO7Z/P ON-02739 1
83 07-Mar-2023    OT9K/P ON-00008 1
84 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01074 1
85 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01075 1
86 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01076 1
87 07-Mar-2023    OT9K/P ON-01077 1
88 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00943 2
89 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00944 2
90 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00945 2
91 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00948 1
92 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00641 1
93 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00642 1
94 21-Mar-2023    OS8D/P ON-00634 1
95 21-Mar-2023    OS8D/P ON-00635 1
96 21-Mar-2023    ON7FT/P ON-02725 2
97 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00696 1
98 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00699 1
99 26-Mar-2023    OT4V/P ON-02288 1
100 28-Mar-2023    OS8D/P ON-00658 1
101 28-Mar-2023    OS8D/P ON-02701 1
102 29-Mar-2023    OT4V/P ON-01167 1
103 01-Apr-2023    OT4V/P ON-01046 1
104 03-Apr-2023    OS8D/P ON-00289 2
105 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01829 2
106 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01512 1
107 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01773 1
108 05-Apr-2023    OS8D/P ON-02444 1
109 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01039 1
110 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01040 1
111 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01043 1
112 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01073 1
113 09-Apr-2023    OT4V/P ON-02087 1
114 10-Apr-2023    OO7Z/P ON-02075 1
115 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01217 1
116 11-Apr-2023    OT4V/P ON-01382 1
117 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01661 1
118 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01662 1
119 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01663 1
120 25-Apr-2023    OS8D/P ON-00489 1
121 25-Apr-2023    OS8D/P ON-00865 1
122 25-Apr-2023    OS8D/P ON-01888 1
123 25-Apr-2023    OS8D/P ON-01889 1
124 27-Apr-2023    OS8D/P ON-00490 1
125 27-Apr-2023    OS8D/P ON-01294 1
126 01-May-2023    OO7Z/P ON-02717 1
127 01-May-2023    OO7Z/P ON-02718 1
128 01-May-2023    OO7Z/P ON-02719 1
129 06-May-2023    OT4V/P ON-01899 1
130 07-May-2023    ON9TT ON-02387 2
131 08-May-2023    ON/F4GBW/P ON-00154 1
132 13-May-2023    ON5JT/P ON-02493 1
133 14-May-2023    ON5JT/P ON-01825 2
134 15-May-2023    OS8D/P ON-01561 1
135 15-May-2023    OS8D/P ON-02032 1
136 17-May-2023    ON5JT/P ON-01861 1
137 17-May-2023    ON5JT/P ON-01862 1
138 19-May-2023    OS8D/P ON-01848 1
139 19-May-2023    OS8D/P ON-02066 1
140 19-May-2023    OS8D/P ON-02497 1
141 19-May-2023    OS8D/P ON-02507 1
142 24-May-2023    OO7Z/P ON-02347 3
143 24-May-2023    OO7Z/P ON-02350 3
144 25-May-2023    OS8D/P ON-01566 1
145 25-May-2023    OS8D/P ON-01568 1
146 25-May-2023    OS8D/P ON-01698 1
147 30-May-2023    OS8D/P ON-01523 1
148 30-May-2023    OS8D/P ON-01524 1
149 31-May-2023    F1LPT ON-02047 1
150 07-Jun-2023    OS8D/P ON-00495 1
151 07-Jun-2023    OS8D/P ON-01714 1
152 09-Jun-2023    OS8D/P ON-01849 1
153 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02065 1
154 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02505 1
155 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02506 1
156 16-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00386 1
157 16-Jun-2023    OO7Z/P ON-00690 1
158 16-Jun-2023    OO7Z/P ON-00691 1
159 16-Jun-2023    OO7Z/P ON-00692 1
160 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-00298 1
161 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-01739 1
162 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-01740 1
163 18-Jun-2023    ON5JT/P ON-01741 1
164 23-Jun-2023    OS8D/P ON-00314 1
165 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02042 1
166 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02490 1
167 27-Jun-2023    ON5JT/P ON-01815 1
168 02-Jul-2023    OS8D/P ON-01749 1
169 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02043 1
170 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02044 1
171 03-Jul-2023    OT4V/P ON-02714 1
172 05-Jul-2023    OS8D/P ON-00783 1
173 05-Jul-2023    OS8D/P ON-01261 1
174 05-Jul-2023    OS8D/P ON-01267 1
175 16-Jul-2023    OT4V/P ON-02366 1
176 18-Jul-2023    OS8D/P ON-01024 1
177 18-Jul-2023    OS8D/P ON-02251 1
178 18-Jul-2023    OS8D/P ON-02252 1
179 18-Jul-2023    OS8D/P ON-02253 1
180 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00005 1
181 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01070 1
182 08-Aug-2023    OS8D/P ON-00464 1
183 08-Aug-2023    OS8D/P ON-01103 1
184 08-Aug-2023    OS8D/P ON-01104 1
185 17-Aug-2023    OT4V/P ON-01672 1
186 17-Aug-2023    OT4V/P ON-02030 1
187 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01434 1
188 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01435 1
189 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02427 1
190 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00643 1
191 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00654 1
192 20-Aug-2023    OS8D/P ON-02381 1
193 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01514 1
194 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01786 1
195 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01850 1
196 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02067 1
197 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02504 1
198 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01207 1
199 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01209 1
  226
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.056 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum