King & Queen Chaser SP8LEP


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 3
2 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00455 1
3 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00471 1
4 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00473 1
5 06-Jan-2022    ON2LVC/P ON-00968 1
6 06-Jan-2022    ON2LVC/P ON-02642 1
7 09-Jan-2022    OT4V/P ON-00922 2
8 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 2
9 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00685 2
10 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00686 1
11 12-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00581 1
12 16-Jan-2022    ON4LKL/P ON-00422 1
13 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00690 3
14 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00691 3
15 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00692 3
16 16-Jan-2022    ON2LVC/P ON-02518 1
17 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01628 1
18 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01629 1
19 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01630 1
20 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01631 1
21 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01632 1
22 22-Jan-2022    OT4V/P ON-02729 2
23 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 5
24 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 5
25 28-Jan-2022    OO7Z/P ON-00584 2
26 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01466 1
27 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 1
28 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02400 1
29 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02434 1
30 29-Jan-2022    OT4V/P ON-00414 1
31 29-Jan-2022    OT4V/P ON-01384 1
32 29-Jan-2022    OT4V/P ON-01385 1
33 29-Jan-2022    OT4V/P ON-02732 1
34 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01447 4
35 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01449 4
36 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01452 4
37 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01455 4
38 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01456 4
39 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01457 4
40 31-Jan-2022    ON3CED/P ON-01174 1
41 31-Jan-2022    ON3CED/P ON-01175 1
42 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00736 1
43 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00737 1
44 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00738 1
45 04-Feb-2022    OT4V/P ON-00551 2
46 04-Feb-2022    OT4V/P ON-00555 2
47 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
48 04-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02423 1
49 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 1
50 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-01183 1
51 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-01184 1
52 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-01185 1
53 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-01186 1
54 21-Feb-2022    ON3CED/P ON-00246 1
55 21-Feb-2022    ON3CED/P ON-02467 1
56 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-01052 1
57 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-01058 1
58 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02416 1
59 27-Feb-2022    ON4RF/P ON-00879 1
60 27-Feb-2022    ON4RF/P ON-02173 1
61 27-Feb-2022    ON4RF/P ON-02174 1
62 27-Feb-2022    ON4RF/P ON-02538 1
63 05-Mar-2022    ON5SWA/P ON-01464 1
64 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00624 1
65 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00631 1
66 13-Mar-2022    ON3CED/P ON-00239 1
67 13-Mar-2022    ON3CED/P ON-01590 1
68 18-Mar-2022    ON3UA/P ON-01404 3
69 20-Mar-2022    ON3CED/P ON-01542 2
70 20-Mar-2022    ON3CED/P ON-01700 2
71 26-Mar-2022    ON3UA/P ON-00456 1
72 26-Mar-2022    ON3UA/P ON-00593 1
73 03-Apr-2022    OT4V/P ON-01445 1
74 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-00237 1
75 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-01597 1
76 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-00234 1
77 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-01685 1
78 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01181 1
79 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01615 1
80 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01616 1
81 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01619 2
82 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02003 1
83 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02473 2
84 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01539 1
85 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01540 1
86 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01695 1
87 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01697 1
88 10-Apr-2022    OT4V/P ON-00436 2
89 12-Apr-2022    OT4V/P ON-00245 1
90 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-00569 2
91 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-02431 2
92 17-Apr-2022    ON/F4GBW/P ON-00084 1
93 18-Apr-2022    OO7Z/P ON-02075 3
94 25-Apr-2022    ON3UA/P ON-02462 2
95 27-Apr-2022    OO7Z/P ON-02347 5
96 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01086 1
97 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01088 1
98 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 2
99 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 2
100 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 2
101 30-Apr-2022    ON3CED/P ON-01178 1
102 30-Apr-2022    ON3CED/P ON-01179 1
103 02-May-2022    OO7Z/P ON-00396 2
104 05-May-2022    ON7DC/P ON-00701 1
105 09-May-2022    ON7CDH/P ON-00478 2
106 11-May-2022    PD0RWL ON-00721 1
107 14-May-2022    OT4V/P ON-01405 1
108 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00180 1
109 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00185 1
110 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-01598 1
111 17-Jul-2022    OO7Z/P ON-02350 1
112 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
113 02-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00873 1
114 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 1
115 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 1
116 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 1
117 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
118 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01158 1
119 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01160 1
120 05-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01010 1
121 05-Nov-2022    ON2LVC/P ON-01926 1
122 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02717 1
123 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02718 1
124 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01202 1
125 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01613 1
126 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01650 1
127 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01651 1
128 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01652 1
129 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01199 1
130 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01201 1
131 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01637 1
132 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01656 1
133 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01011 1
134 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01012 1
135 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01367 2
136 13-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02179 1
137 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02197 1
138 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02534 1
139 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00335 1
140 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02514 1
141 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01203 2
142 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01204 2
143 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01206 1
144 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01618 1
145 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01655 1
146 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01205 1
147 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
148 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01573 1
149 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
150 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
151 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02035 1
152 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02036 1
153 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02463 1
154 19-Nov-2022    ON5JE/P ON-00338 1
155 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00449 2
156 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02591 2
157 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02592 2
158 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02593 2
159 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00550 1
160 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00567 1
161 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01051 1
162 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02151 2
163 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02155 2
164 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00333 2
165 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02577 2
166 28-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00467 2
167 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00019 1
168 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00365 2
169 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02428 1
170 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02517 2
171 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00378 2
172 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02528 2
173 01-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02166 1
174 04-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02519 1
175 05-Dec-2022    OT7L/P ON-00587 2
176 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
  255
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.049 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum