King & Queen Chaser G3NFV


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 2
2 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
3 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
4 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
5 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
6 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 2
7 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
8 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
9 01-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 9
10 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
11 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
12 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
13 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
14 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
15 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
16 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
19 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
20 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
21 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
22 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01404 1
23 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01405 1
24 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 1
25 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
26 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 2
27 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
28 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
29 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 1
30 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 1
31 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
32 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
33 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
34 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
35 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
36 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
37 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
38 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
39 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
40 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
41 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
42 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
43 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
44 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
45 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
46 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
47 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 1
48 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 1
49 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 1
50 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 1
51 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 1
52 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 1
53 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 1
54 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 1
55 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 1
56 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 1
57 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 1
58 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 1
59 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 1
60 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 1
61 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 1
62 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
63 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
64 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
65 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
66 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
67 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
68 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
69 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
70 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
71 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
72 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
73 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
74 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
75 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
76 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
77 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
78 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
79 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
80 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 1
81 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 1
82 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
83 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 2
84 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 2
85 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
86 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
87 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
88 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
89 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
90 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
91 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
92 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
93 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
94 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 1
95 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
96 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 2
97 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
98 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
99 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
100 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 1
101 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 3
102 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 3
103 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
104 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 2
105 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
106 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
107 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
108 17-Jun-2021    ON6EF/P ON-00542 1
109 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00891 1
110 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
111 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
112 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 1
113 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-00176 1
114 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 1
115 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
116 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
117 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02725 1
118 07-Aug-2021    ON6EF/P ON-00594 1
119 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 2
120 08-Aug-2021    ON7DE/P ON-02729 4
121 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 2
122 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 2
123 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 2
124 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
125 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01355 1
126 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02156 1
127 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 2
128 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 2
129 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 2
130 28-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00590 1
131 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
132 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00342 1
133 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
134 22-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01459 1
135 22-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01460 1
136 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
137 02-Oct-2021    ON6WL ON-02013 3
138 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 3
139 08-Oct-2021    ON6WL/P ON-01642 1
140 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-00452 1
141 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02205 1
142 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02302 1
143 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
144 25-Oct-2021    ON3UA/P ON-02293 1
145 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00557 1
146 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 1
147 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
148 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 2
149 01-Nov-2021    ON3UA/P ON-00456 2
150 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 1
151 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-02404 1
152 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-00410 1
153 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
154 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-02349 1
155 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
156 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
157 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 2
158 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
159 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
160 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-00350 1
161 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-02136 1
162 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 1
163 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 1
164 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 1
165 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01594 1
166 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01595 1
167 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01596 1
168 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00412 1
169 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00953 1
170 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00017 1
171 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00019 1
172 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-00347 1
173 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-02526 1
174 21-Dec-2021    ON6WL/P ON-02204 1
175 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
176 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
177 26-Dec-2021    OT4V/P ON-02430 1
178 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01189 1
179 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01191 1
180 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01194 1
181 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01648 1
182 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-02475 1
  220
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.048 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum