King & Queen Chaser DL2ND


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
3 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
4 23-Jan-2021    ON2LVC/P ON-02723 1
5 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
6 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
7 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
8 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
10 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
11 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
12 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
13 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
14 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02340 1
15 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02343 1
16 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02344 1
17 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
18 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 1
19 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
20 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02416 1
21 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
22 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
23 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
24 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
25 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
26 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
27 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
28 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
29 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
30 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
31 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
32 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 1
33 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 1
34 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
35 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
36 14-Mar-2021    ON4CEQ ON-01431 1
37 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
38 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
39 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
40 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
41 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
42 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
43 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
44 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
45 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
46 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
47 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
48 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
49 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
50 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 1
51 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 1
52 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 1
53 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 3
54 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 1
55 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 1
56 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 1
57 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 3
58 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
59 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
60 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
61 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
62 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
63 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
64 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 2
65 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
66 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
67 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
68 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
69 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
70 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
71 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
72 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
73 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
74 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
75 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
76 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 2
77 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 2
78 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 2
79 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
80 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
81 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
82 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
83 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
84 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 2
85 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
86 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
87 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
88 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
89 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 4
90 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
91 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 1
92 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
93 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
94 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
95 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
96 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
97 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
98 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
99 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
100 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
101 16-May-2021    ON7MIC/P ON-01388 1
102 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
103 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
104 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
105 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
106 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
107 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
108 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
109 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
110 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 1
111 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02421 1
112 10-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00001 1
113 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
114 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
115 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
116 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
117 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 2
118 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 2
119 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 2
120 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
121 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
122 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
123 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
124 28-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00590 1
125 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 1
126 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 1
127 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 1
128 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 1
129 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 1
130 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02132 1
131 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02133 1
132 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02529 1
133 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00360 1
134 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00361 1
135 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00362 1
136 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00379 1
137 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-02131 1
138 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
139 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 2
140 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02139 1
141 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02140 1
142 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02168 1
143 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02535 1
144 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02539 1
145 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02543 1
146 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02544 1
147 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02547 1
148 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02548 1
149 08-Oct-2021    ON6WL/P ON-01642 1
150 14-Oct-2021    ON6WL/P ON-01640 1
151 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-00452 1
152 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02205 1
153 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02302 1
154 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00587 1
155 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 2
156 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
157 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
158 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00456 1
159 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 1
160 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-00350 1
161 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-02136 1
162 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 1
163 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 1
164 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 1
165 22-Nov-2021    ON3UA/P ON-01079 1
166 22-Nov-2021    ON3UA/P ON-02404 1
167 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
168 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
169 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
170 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
171 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-00901 1
172 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02128 1
173 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02555 1
174 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01594 1
175 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01595 1
176 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01596 1
177 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-00347 1
178 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-02526 1
179 18-Dec-2021    ON6WL ON-02726 1
180 19-Dec-2021    OT4V/P ON-01386 1
181 19-Dec-2021    OT4V/P ON-01389 1
182 19-Dec-2021    OT4V/P ON-01390 1
183 19-Dec-2021    OT4V/P ON-02728 1
184 21-Dec-2021    ON6WL/P ON-02204 1
185 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
186 23-Dec-2021    OT4V/P ON-00570 1
187 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
188 26-Dec-2021    OT4V/P ON-02430 1
189 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01189 1
190 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01191 1
191 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01194 1
192 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01648 1
193 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-02475 1
  212
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.041 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum