King & Queen OS8D


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 04-Jan-2023    OS8D ON-00399 106
2 07-Jan-2023    OS8D ON-00021 60
3 07-Jan-2023    OS8D ON-00029 60
4 07-Jan-2023    OS8D ON-00507 60
5 09-Jan-2023    OS8D ON-02336 57
6 10-Jan-2023    OS8D ON-00957 52
7 10-Jan-2023    OS8D ON-02335 52
8 11-Jan-2023    OS8D ON-00413 51
9 11-Jan-2023    OS8D ON-00947 51
10 17-Jan-2023    OS8D/P ON-00417 58
11 19-Jan-2023    OS8D/P ON-00415 73
12 19-Jan-2023    OS8D/P ON-00416 73
13 19-Jan-2023    OS8D/P ON-02721 73
14 24-Jan-2023    OS8D/P ON-00411 50
15 28-Jan-2023    OS8D/P ON-00389 54
16 28-Jan-2023    OS8D/P ON-00962 54
17 30-Jan-2023    OS8D/P ON-00963 56
18 30-Jan-2023    OS8D/P ON-02633 56
19 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00026 62
20 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00027 62
21 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00030 62
22 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00527 62
23 07-Feb-2023    OS8D/P ON-00946 66
24 10-Feb-2023    OS8D/P ON-00959 85
25 10-Feb-2023    OS8D/P ON-02720 85
26 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00517 54
27 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00521 54
28 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00522 54
29 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00523 54
30 15-Feb-2023    OS8D/P ON-01383 62
31 17-Feb-2023    OS8D/P ON-01391 65
32 17-Feb-2023    OS8D/P ON-01392 65
33 19-Feb-2023    OS8D/P ON-00914 59
34 19-Feb-2023    OS8D/P ON-00916 59
35 24-Feb-2023    OS8D/P ON-01388 72
36 27-Feb-2023    OS8D/P ON-00604 53
37 27-Feb-2023    OS8D/P ON-00609 53
38 02-Mar-2023    OS8D/P ON-00620 56
39 06-Mar-2023    OS8D/P ON-00474 60
40 09-Mar-2023    OS8D/P ON-00622 68
41 09-Mar-2023    OS8D/P ON-00623 68
42 09-Mar-2023    OS8D/P ON-02093 68
43 09-Mar-2023    OS8D/P ON-02094 68
44 12-Mar-2023    OS8D/P ON-01393 51
45 12-Mar-2023    OS8D/P ON-02315 51
46 13-Mar-2023    OS8D/P ON-00053 70
47 13-Mar-2023    OS8D/P ON-00060 70
48 20-Mar-2023    OS8D/P ON-00633 64
49 20-Mar-2023    OS8D/P ON-01934 64
50 21-Mar-2023    OS8D/P ON-00634 63
51 21-Mar-2023    OS8D/P ON-00635 63
52 23-Mar-2023    OS8D/P ON-01901 86
53 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02373 86
54 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02378 86
55 23-Mar-2023    OS8D/P ON-02479 86
56 24-Mar-2023    OS8D/P ON-00628 53
57 24-Mar-2023    OS8D/P ON-02437 53
58 27-Mar-2023    OS8D/P ON-00259 70
59 27-Mar-2023    OS8D/P ON-01687 70
60 28-Mar-2023    OS8D/P ON-00658 123
61 28-Mar-2023    OS8D/P ON-02701 123
62 02-Apr-2023    OS8D/P ON-00920 99
63 02-Apr-2023    OS8D/P ON-00923 99
64 02-Apr-2023    OS8D/P ON-02607 99
65 02-Apr-2023    OS8D/P ON-02623 99
66 03-Apr-2023    OS8D/P ON-00289 142
67 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01825 142
68 03-Apr-2023    OS8D/P ON-01829 142
69 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01512 121
70 05-Apr-2023    OS8D/P ON-01773 121
71 05-Apr-2023    OS8D/P ON-02444 121
72 08-Apr-2023    OS8D/P ON-01673 70
73 08-Apr-2023    OS8D/P ON-01674 70
74 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01217 112
75 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01661 112
76 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01662 112
77 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01663 112
78 25-Apr-2023    OS8D/P ON-00489 71
79 25-Apr-2023    OS8D/P ON-00865 71
80 25-Apr-2023    OS8D/P ON-01888 71
81 25-Apr-2023    OS8D/P ON-01889 71
82 05-May-2023    OS8D/P ON-01519 110
83 05-May-2023    OS8D/P ON-01520 110
84 09-May-2023    OS8D/P ON-00488 83
85 09-May-2023    OS8D/P ON-00493 83
86 09-May-2023    OS8D/P ON-00859 83
87 09-May-2023    OS8D/P ON-00863 83
88 15-May-2023    OS8D/P ON-01561 122
89 15-May-2023    OS8D/P ON-02032 122
90 19-May-2023    OS8D/P ON-01848 133
91 19-May-2023    OS8D/P ON-02066 133
92 19-May-2023    OS8D/P ON-02497 133
93 19-May-2023    OS8D/P ON-02507 133
94 20-May-2023    OS8D/P ON-01301 61
95 20-May-2023    OS8D/P ON-01908 61
96 23-May-2023    OS8D/P ON-00328 119
97 23-May-2023    OS8D/P ON-00329 119
98 23-May-2023    OS8D/P ON-00330 119
99 23-May-2023    OS8D/P ON-00331 119
100 25-May-2023    OS8D/P ON-01566 93
101 25-May-2023    OS8D/P ON-01568 93
102 25-May-2023    OS8D/P ON-01698 93
103 30-May-2023    OS8D/P ON-01523 114
104 30-May-2023    OS8D/P ON-01524 114
105 07-Jun-2023    OS8D/P ON-00495 104
106 07-Jun-2023    OS8D/P ON-01714 104
107 09-Jun-2023    OS8D/P ON-01849 120
108 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02065 120
109 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02505 120
110 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02506 120
111 15-Jun-2023    OS8D/P ON-01554 85
112 15-Jun-2023    OS8D/P ON-01555 85
113 15-Jun-2023    OS8D/P ON-01692 85
114 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00295 117
115 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00302 117
116 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00318 117
117 23-Jun-2023    OS8D/P ON-00314 114
118 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02042 114
119 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02490 114
120 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00980 76
121 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00982 88
122 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00983 88
123 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02226 76
124 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02227 88
125 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02230 88
126 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02645 76
127 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02646 76
128 02-Jul-2023    OS8D/P ON-01749 168
129 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02043 168
130 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02044 168
131 05-Jul-2023    OS8D/P ON-00783 62
132 05-Jul-2023    OS8D/P ON-01261 62
133 05-Jul-2023    OS8D/P ON-01267 62
134 14-Jul-2023    OS8D/P ON-00833 83
135 14-Jul-2023    OS8D/P ON-00860 83
136 14-Jul-2023    OS8D/P ON-00861 83
137 18-Jul-2023    OS8D/P ON-01024 84
138 18-Jul-2023    OS8D/P ON-02251 84
139 18-Jul-2023    OS8D/P ON-02252 84
140 18-Jul-2023    OS8D/P ON-02253 84
141 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00100 118
142 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00101 118
143 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00460 118
144 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00462 118
145 28-Jul-2023    OS8D/P ON-01800 118
146 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00082 103
147 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00126 103
148 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00136 82
149 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00149 103
150 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00150 103
151 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00151 82
152 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00152 82
153 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00153 82
154 08-Aug-2023    OS8D/P ON-00464 92
155 08-Aug-2023    OS8D/P ON-01103 92
156 08-Aug-2023    OS8D/P ON-01104 92
157 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02316 54
158 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02317 54
159 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02319 92
160 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02320 92
161 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02321 92
162 10-Aug-2023    OS8D/P ON-02606 54
163 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00643 69
164 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00654 69
165 20-Aug-2023    OS8D/P ON-02381 69
166 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01504 74
167 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01510 74
168 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01514 65
169 24-Aug-2023    OS8D/P ON-01786 65
170 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00301 127
171 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00313 127
172 29-Aug-2023    OS8D/P ON-01330 55
173 29-Aug-2023    OS8D/P ON-01331 55
174 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01744 63
175 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01752 63
176 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01850 74
177 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02067 74
178 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02504 74
179 04-Sep-2023    OS8D/P ON-00179 65
180 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01207 68
181 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01208 78
182 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01209 68
183 04-Sep-2023    OS8D/P ON-01657 78
184 04-Sep-2023    OS8D/P ON-02040 65
185 14-Sep-2023    OS8D/P ON-00089 55
186 14-Sep-2023    OS8D/P ON-00090 55
187 14-Sep-2023    OS8D/P ON-01790 55
188 14-Sep-2023    OS8D/P ON-02447 67
189 21-Sep-2023    OS8D/P ON-00831 62
190 21-Sep-2023    OS8D/P ON-01864 62
191 21-Sep-2023    OS8D/P ON-01918 62
192 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01558 86
193 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01559 86
194 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00904 79
195 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00905 79
196 03-Oct-2023    OS8D/P ON-02308 79
197 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00448 182
198 12-Oct-2023    OS8D/P ON-00869 182
199 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02190 182
200 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02191 182
201 12-Oct-2023    OS8D/P ON-02541 182
202 06-Nov-2023    OS8D/P ON-00881 74
203 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02142 74
204 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02143 84
205 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02145 84
206 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02170 74
207 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02562 84
208 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00404 81
209 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00405 81
210 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00409 97
211 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00966 97
212 20-Nov-2023    OS8D/P ON-00383 74
213 20-Nov-2023    OS8D/P ON-02328 95
214 20-Nov-2023    OS8D/P ON-02329 95
215 20-Nov-2023    OS8D/P ON-02330 95
216 25-Dec-2023    OS8D/P ON-00519 58
217 25-Dec-2023    OS8D/P ON-01933 58
218 25-Dec-2023    OS8D/P ON-02314 72
219 25-Dec-2023    OS8D/P ON-02614 72
  18910
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.007 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum