King & Queen Chaser IK1DFH


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
3 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
4 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
5 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 2
6 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
10 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
11 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
12 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
13 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
14 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
15 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
16 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
17 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
18 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
19 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
20 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
21 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
22 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
23 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
24 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
25 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
26 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 2
27 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
28 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
29 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
30 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
31 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
32 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
33 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
34 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
35 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
36 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 3
37 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 3
38 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 1
39 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 1
40 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 1
41 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 1
42 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
43 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 1
44 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 1
45 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 1
46 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 1
47 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 1
48 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 1
49 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
50 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
51 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
52 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
53 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 2
54 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 2
55 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
56 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
57 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
58 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
59 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
60 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
61 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
62 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
63 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
64 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
65 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
66 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 2
67 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
68 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
69 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
70 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
71 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
72 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
73 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 4
74 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
75 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 1
76 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
77 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
78 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
79 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
80 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
81 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
82 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
83 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 2
84 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
85 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
86 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
87 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
88 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
89 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
90 13-Jun-2021    ON5SEL/P ON-02408 2
91 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
92 26-Jun-2021    ON3GTH ON-02733 1
93 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 2
94 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
95 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 1
96 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
97 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
98 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
99 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
100 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
101 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
102 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
103 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
104 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
105 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
106 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
107 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
108 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
109 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 1
110 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 1
111 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 1
112 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 1
113 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 1
114 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
115 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
116 09-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00422 1
117 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02132 1
118 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02133 1
119 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02529 1
120 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00360 1
121 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00361 1
122 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00362 1
123 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00379 1
124 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-02131 1
125 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
126 02-Oct-2021    ON6WL ON-02013 4
127 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 4
128 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02139 1
129 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02140 1
130 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02168 1
131 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02535 1
132 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02539 1
133 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02543 1
134 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02544 1
135 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02547 1
136 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02548 1
137 08-Oct-2021    ON6WL/P ON-01642 1
138 14-Oct-2021    ON6WL/P ON-01640 1
139 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-00452 1
140 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02205 1
141 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02302 1
142 22-Oct-2021    ON3UA/P ON-00558 1
143 25-Oct-2021    ON3UA/P ON-02293 1
144 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 1
145 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 2
146 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 2
147 01-Nov-2021    ON3UA/P ON-01770 1
148 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-00410 1
149 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
150 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-02349 1
151 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
152 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01064 1
153 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01065 1
154 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00456 2
155 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 3
156 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
157 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
158 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-00350 1
159 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-02136 1
160 12-Nov-2021    ON3YB/P ON-02714 1
161 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 2
162 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 2
163 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 2
164 18-Nov-2021    ON6WL/P ON-01927 1
165 18-Nov-2021    ON6WL/P ON-02723 1
166 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
167 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
168 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
169 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
170 07-Dec-2021    ON5SEL/P ON-00587 1
171 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00412 1
172 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00953 1
173 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00017 1
174 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00019 1
175 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-02281 1
176 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-00347 1
177 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-02526 1
178 18-Dec-2021    ON6WL ON-02726 1
179 19-Dec-2021    OT4V/P ON-01386 1
180 19-Dec-2021    OT4V/P ON-01389 1
181 19-Dec-2021    OT4V/P ON-01390 1
182 19-Dec-2021    OT4V/P ON-02728 1
183 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
184 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
185 27-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00715 1
186 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01189 1
187 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01191 1
188 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01194 1
189 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01648 1
190 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-02475 1
  221
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.031 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum