King & Queen Chaser DL2RUF


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 2
2 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00455 1
3 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00471 1
4 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00473 1
5 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 1
6 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00685 2
7 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00686 1
8 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 1
9 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 1
10 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02400 1
11 31-Jan-2022    ON3CED/P ON-01174 1
12 31-Jan-2022    ON3CED/P ON-01175 1
13 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00737 1
14 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00738 1
15 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
16 04-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02423 1
17 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-00233 1
18 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-00244 1
19 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00624 1
20 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00631 1
21 23-Mar-2022    ON3UA/P ON-00556 1
22 23-Mar-2022    ON3UA/P ON-00557 1
23 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-00237 1
24 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-01597 1
25 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01181 1
26 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01615 1
27 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01616 1
28 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02003 1
29 12-Apr-2022    OT4V/P ON-00245 1
30 17-Apr-2022    ON/F4GBW/P ON-00084 1
31 18-Apr-2022    OO7Z/P ON-02075 2
32 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
33 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
34 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 1
35 09-May-2022    ON7CDH/P ON-00478 1
36 18-May-2022    ON3CED/P ON-00238 1
37 18-May-2022    ON3CED/P ON-01587 1
38 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00180 1
39 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00185 1
40 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-01598 1
41 24-Jul-2022    ON4CRD/P ON-00836 1
42 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
43 07-Aug-2022    ON5SEL/P ON-00019 2
44 10-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02269 1
45 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00562 1
46 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00563 1
47 26-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02729 1
48 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00725 1
49 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00726 1
50 09-Sep-2022    ON4MGY/P ON-02153 1
51 09-Sep-2022    ON4MGY/P ON-02560 1
52 20-Sep-2022    ON4MGY/P ON-00434 1
53 29-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02414 1
54 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-00742 1
55 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01143 1
56 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01151 1
57 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01154 1
58 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 1
59 08-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00436 1
60 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-00257 1
61 10-Oct-2022    ON3UA ON-01052 4
62 10-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01443 1
63 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01518 1
64 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01551 1
65 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01552 1
66 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01689 1
67 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01690 1
68 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01691 1
69 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 1
70 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01202 1
71 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01613 1
72 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01650 1
73 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01651 1
74 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01652 1
75 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01206 1
76 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01618 1
77 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01655 1
78 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01573 1
79 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02035 1
80 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02036 1
81 19-Nov-2022    ON4AUB ON-00338 2
82 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00449 1
83 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02591 1
84 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02592 1
85 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02593 1
86 05-Dec-2022    ON4LO/P ON-00587 1
87 10-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00701 1
88 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00703 1
89 27-Dec-2022    ON3CED/P ON-00705 1
90 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-00251 1
91 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-01639 1
  99
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.049 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum