King & Queen ON2LVC


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00876 112
2 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02139 112
3 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02140 112
4 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02168 112
5 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02535 112
6 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02539 112
7 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02543 112
8 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02544 112
9 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02547 112
10 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02548 112
11 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02549 159
12 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02550 159
13 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02551 159
14 22-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00338 73
15 22-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00366 73
16 22-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02710 73
17 27-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00017 94
18 27-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00019 94
19 27-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02281 94
20 29-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00339 69
21 04-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00955 80
22 04-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00956 80
23 04-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02332 80
24 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02522 97
25 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02523 97
26 08-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00014 152
27 10-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02333 150
28 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00895 122
29 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00896 122
30 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02125 122
31 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-01079 153
32 15-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02404 153
33 17-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00365 70
34 17-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02517 70
35 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00897 103
36 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00899 103
37 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00901 80
38 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02122 103
39 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02126 103
40 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02128 80
41 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02555 80
42 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00943 230
43 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00944 230
44 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00945 230
45 08-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00948 230
46 15-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02518 70
47 18-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02723 121
48 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00375 70
49 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00378 105
50 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-00379 105
51 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-01358 129
52 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-01360 129
53 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02132 105
54 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02138 70
55 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02180 129
56 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02187 129
57 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02188 126
58 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02526 70
59 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02528 105
60 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02529 105
61 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02530 70
62 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02531 70
63 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02532 70
64 01-May-2023    ON2LVC/P ON-02428 55
65 06-Aug-2023    ON2LVC/P ON-00342 334
  7454
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.007 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum