smartGMA DXC V/UHF | 16.05.2021 03:36z
16 May 0336z r4abt145500.0ub6hlgln28js<>ln24ls
16 May 0335z ua3mbj144360.0ra9cqkko87qv<ms>mo09cs msk144 +0 db
16 May 0332z r4abt145500.0ub6wbcln28js<>ln33tc
16 May 0331z us8ar144360.0ua4hrhko60rr<ms>lo53 msk144 +9 db
16 May 0328z r4abt145500.0ua4apzln28js<>lo20rc
16 May 0325z ra3vgv144360.0ua6lqzmsk144 +1 db
16 May 0316z ra3vgv144360.0ua6ljvmsk144 +5 db
16 May 0309z r4abt432500.0ua4cklln28js<>lo32
16 May 0304z r4abt145500.0ua4cklln28js<>lo32
16 May 0304z r4abt145500.0rk4chln28js<>lo32am
16 May 0304z r4abt145500.0ub4chcln28js<>
16 May 0239z ua3mbj144360.0ra9cqkko87qv<ms>mo09 msk144 +3 db
16 May 0238z r4abt145500.0ua6uekln28js<>ln46be