smartGMA RBN-Check | 17.06.2019 13:43z
AlertcheckCallReflast hrd
fromtotimeQRG
132613251356NY4GW4V/SH-001  
120011001400OK/DL2DXA/POL/JM-061