King & Queen Chaser IK2JTS


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 2
3 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
4 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 3
5 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
6 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
7 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
8 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
9 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
10 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
11 01-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 26
12 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
13 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
14 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
15 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 2
16 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
17 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 2
19 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 3
20 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 3
21 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 2
22 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 3
23 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
24 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02422 2
25 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
26 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
27 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
28 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
29 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 3
30 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 2
31 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
32 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
33 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
34 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
35 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
36 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
37 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
38 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 2
39 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
40 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
41 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
42 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
43 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
44 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
45 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
46 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
47 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
48 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
49 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
50 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
51 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
52 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
53 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
54 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
55 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
56 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
57 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
58 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
59 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
60 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
61 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
62 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01677 1
63 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
64 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
65 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 1
66 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 1
67 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 1
68 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 1
69 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 1
70 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 1
71 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 1
72 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 1
73 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
74 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
75 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 4
76 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
77 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
78 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
79 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
80 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
81 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
82 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
83 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
84 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
85 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
86 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
87 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
88 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
89 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
90 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 3
91 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 3
92 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
93 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
94 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
95 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
96 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
97 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
98 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
99 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
100 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 3
101 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
102 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
103 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
104 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
105 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
106 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
107 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
108 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 1
109 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 1
110 08-May-2021    ON7MIC/P ON-00416 2
111 08-May-2021    ON7MIC/P ON-02721 2
112 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
113 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
114 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
115 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
116 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
117 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
118 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
119 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
120 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
121 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
122 16-May-2021    ON7MIC/P ON-01388 1
123 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
124 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
125 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
126 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
127 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 1
128 31-May-2021    OT4V/P ON-00567 1
129 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 2
130 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
131 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 3
132 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
133 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
134 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
135 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
136 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
137 11-Jun-2021    OT4V/P ON-00396 1
138 17-Jun-2021    ON6EF/P ON-00542 1
139 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
140 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
141 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 2
142 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
143 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 2
144 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 1
145 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 2
146 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 3
147 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 3
148 27-Jul-2021    ON7DC/P ON-00736 1
149 07-Aug-2021    ON6EF/P ON-00594 1
150 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
151 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02421 1
152 10-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00001 1
153 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
154 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
155 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
156 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 2
157 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
158 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
159 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
160 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
161 01-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01309 1
162 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 1
163 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 1
164 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 1
165 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
166 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 1
167 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 1
168 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
169 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
170 09-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00422 1
171 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
172 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02132 3
173 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02133 1
174 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00360 1
175 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00361 1
176 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00362 1
177 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
178 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00272 1
179 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00273 1
180 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00274 1
181 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 4
182 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02139 1
183 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02140 1
184 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02168 1
185 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02535 1
186 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02539 1
187 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02543 1
188 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02544 1
189 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02547 1
190 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02548 1
191 08-Oct-2021    ON6WL/P ON-01642 2
192 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 1
193 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00593 1
194 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-00452 1
195 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02205 1
196 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02302 1
197 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 2
  271
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.024 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum